ALGEMENE VOORWAARDEN EXODA

A. Algemeen

Art. A.1. : Deze algemene voorwaarden, evenals eventuele speciale voorwaarden, worden geacht te zijn aanvaard door de klant bij ondertekening van de offerte of de doorhaling van de bestelling, zelfs als deze in strijd zijn met zijn eigen voorwaarden (algemeen of specifiek) , behalve in het geval van een uitdrukkelijke schriftelijke uitzondering aanvaard door EXODA. De nietigheid of de wijziging van een van de clausules van een gemeenschappelijke overeenkomst tussen de klant en EXODA heeft geen invloed op andere clausules.

Art. A.2. : De klant verbindt zich ertoe, onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid, EXODA alle relevante administratieve en technische gegevens mee te delen, zodra de bestelling is geplaatst, inclusief zijn btw-nummer en het al dan niet bestaan ​​van een vrijstelling.

Art. A.3. : Een volledige offerte wordt alleen op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de klant opgesteld.

Art. A.4. : Elke klant kan zijn aanvraag annuleren binnen 14 dagen vanaf de dag na de bestelling en door een brief te sturen (e-mail of aangetekende brief, de datum van het postkantoor of het verzenden van de e-mail). Als de klant de bestelling annuleert na de voornoemde 14 werkdagen of als het niet kan worden uitgevoerd door een feit van de klant, moet de klant een forfaitaire vergoeding betalen die overeenkomt met 15% van de totale overeengekomen prijs.

Art. A.5. : De huurprijzen zijn ingesteld op vaste bedragen. Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen door de klant weggehaald. Deze draagt ​​de risico’s verbonden aan het transport en de installatie van de goederen.

Art. A.6. : De kosten in verband met een installatie of hangsysteem uitgevoerd door een goedgekeurde organisatie, zijn voor rekening van de organisator of de eigenaar van de plaats en kunnen nooit aan EXODA in rekening worden gebracht.

Art. A.7. : EXODA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen veroorzaakt door een onderaannemer.

Art. A.8. : EXODA-facturen zijn betaalbaar op het hoofdkantoor en contant. Een voorschot kan nodig zijn.

Art. A.9. : Elk onbetaald bedrag zal automatisch en zonder dagvaarding of kennisgeving, rente 1% per maand vertraging sinds de vervaldatum van de factuur, en een forfaitaire vergoeding als een boeteclausule om een vast bedrag van € 75.

Omgekeerd, in geval van ongerechtvaardigde vertraging van EXODA bij de uitvoering van haar diensten (niet in verband met een geval van overmacht, het feit van een derde partij, een technische of meteorologische aandoening), kan de klant om de vermindering verzoeken de aan hem in rekening gebrachte kosten van een forfaitaire schadevergoeding van 75 €, alsmede een te late rente tegen een tarief van 1% per maand, berekend op het hoofdsombedrag, ingaande op de datum waarop de voordelen hadden moeten worden uitgekeerd om gerealiseerd te worden. De bewijslast voor het falen van EXODA ligt bij de klant.

Art. A.10. : Elke claim moet worden ingediend bij aangetekende brief binnen 15 dagen na levering.

Art. A.11. : In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Tongeren bevoegd.

B. Algemene huurvoorwaarden

Art. B.1. : De reservering van het gewenste materiaal zal pas zeker en effectief zijn na ondertekening van een huurcontract en betaling van een eventueel voorschot. Dit bedrag kan variëren afhankelijk van de grootte of de waarde van de gehuurde apparatuur, de grootte of de waarde van de ondertekende offerte. Het voorschat zal in rekening worden gebracht bij het opstellen van de effectieve factuur, op voorwaarde dat het voorschot betaald is op de datum en het tijdstip die in het contract zijn overeengekomen.

Art. B.2. : De volledige huurprijs wordt betaald bij het verwijderen van de apparatuur, tenzij anders overeengekomen in het contract.

Art. B.3. : In geval van annulering van de huur door de klant minder dan 14 dagen vóór de geplande datum, zal de volledige prijs van de huur verschuldigd zijn. Als de klant de huur minder dan 21 dagen voor de geplande datum annuleert, zal 50% van de prijs verschuldigd zijn.

Art. B.4. : De klant stemt ermee in de apparatuur in perfecte staat terug te brengen op de dag en het tijdstip die in de leaseovereenkomst zijn vermeld. Elke dag vertraging wordt bovendien in rekening gebracht voor de prijs van het in het contract voorziene tarief. Reiniging of reparatie van vuile of beschadigde apparatuur wordt in rekening gebracht aan de klant. De kabels worden correct en individueel opgerold; anders zal er een vergoeding van € 1 per kabel zijn. EXODA wordt gehouden, op dezelfde voorwaarden, als de gehuurde apparatuur niet perfect werkt, de bewijslast rust op de klant.

Art. B.5. : De klant zal ervoor zorgen dat EXODA zijn materiaal om geen enkele reden ontneemt: inbeslagneming, verdwijning, enz. … Hij is verantwoordelijk voor de verhuur van materiaal en zal een item verloren of gestolen terugbetalen. Om zich te beschermen, moet de klant een specifieke verzekering nemen om de kosten van het verlies of de vernietiging van het gehuurde materieel te garanderen.

Art. B.6. : EXODA heeft 72 uur om de goede werking van de apparatuur vanaf de retour te controleren. Elke reparatie of reparatie zal binnen 21 dagen na terugkomst van de apparatuur aan de klant worden gefactureerd en moet contant worden betaald. Zonder enige reactie van EXODA binnen 72 uur na de terugkeer van de apparatuur, wordt deze beschouwd als conform van de huurconditie.

Art. B.7. : De klant gaat ermee akkoord in geen enkele vorm de verantwoordelijkheid van EXODA te impliceren in geval van schade, ongevallen, overlast of problemen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde materiaal.

Art. B.8. : Voor de huur van oudejaarsavond zijn de huurprijzen 50% hoger dan de gebruikelijke tarieven.